Sponsored by

The Czechoslovakia Centenary Award (CCA) by OK DX Foundation is a contribution of Czech radio amateurs to celebrate the 100th anniversary of the Czechoslovak Republic (Czechoslovakia) on October 28, 1918.

The rise of Czechoslovakia was preceded by the results of the First World War (1914-1918) and the subsequent break-up of the Austro-Hungarian Empire, to which the future part of the new state belonged (Bohemia, Moravia, Silesia, Slovakia and Carpathian Ruthenia).

The basic arrangement of the state as a Western-style democratic republic, was formulated by the leaders of the Czech and Slovak exile and the compatriot societies in the US first in the Pitsburg Political Treaty of May 31, 1918 and subsequently in the Washington Declaration of October 5, 1918.

The leading figures were Professor T.G. Masaryk, who later became the first Czechoslovak president and the Slovak side, General M. R. Štefánik, who are considered together as the founder of Czechoslovakia. The legionaries and their struggle against the Bolsheviks in Russia had an important role in the process of the creation of the state. Their undisputed military achievements and international recognition played an important role in the negotiations on the emergence of independent Czechoslovakia as the successor state of the then Czech Kingdom and became the basis of its future army.

The new state was proclaimed by the law of the Czech National Committee on October 28, 1918. The Slovak political and public authorities declared the newly created state on 30 October with the so-called Martin Declaration. The newly established state was associated with a number of nationalities (51% Czechs, 14% Slovaks, 23% Germans, 6% Hungarians, 4% Rusins) who had all democratic rights, their own education system and culture. The state initially had to solve a number of problems, including intervention from abroad, and defend its existence. The final state border was set by the Paris Peace Treaty in 1920.

Czechoslovak anthem:   

Czechoslovakia in 1920 - 1938

Bigger coat of arms 1920 - 1961

Newly established Czechoslovakia had a turbulent history. After the initial prosperity, the Munich Agreement came in 1938 and prevented the so-called Sudeten Germany. In 1939, after the occupation, Bohemia and Moravia became part of the German Empire, and Slovakia created an independent state. After World War II, in 1948, Czechoslovakia came into the sphere of influence of the then Soviet Union as a result of an agreement of the Powers on post-war organization of Europe. In 1968, Czechoslovakia was occupied by troops of the so-called "Warsaw Pact". Even after the democratic change of the political system of the "velvet" revolution in 1989, the federal organization of the state did not have a long duration and 31 December 1992 Czechoslovakia was as velvety as it extinguished. Its successors became the Czech Republic and Slovakia since 1.1.1993 and continue as two sovereign states in mutual friendship and respect.

Czechoslovakia as of 1928

More information on Wikipedia.


Diplom OKDX Nadace je příspěvkem českých radioamatérů k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky (Československa) dne 28. října 1918.

Vznik Československa byl předznamenán výsledky 1. světové války (1914 - 1918) a následným rozpadem Rakousko - Uherské monarchie, do které budoucí části nově vzniklého státu patřily (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus). Základní uspořádání státu, jako demokratické republiky západního stylu, bylo formulováno špičkami českého a slovenského exilu a krajanskými spolky v USA nejprve v Pitsburské politické smlouvě dne 31.5.1918 a následně ve Washingtonské deklaraci dne 5.10.1918. Vůdčími osobnostmi byli za českou stranu profesor T.G. Masaryk, který se později stal prvním československým prezidentem a za slovenskou stranu generál M.R. Štefánik, kteří jsou společně považováni za zakladatele Československa. Důležitou roli v procesu vzniku státu měli legionáři a jejich boj proti bolševikům v Rusku. Jejich nesporné vojenské úspěchy a mezinárodní uznání sehrály významnou roli při jednání o vzniku samostatného Československa jako nástupnického státu tehdejšího Českého královstvi a stali se základem jeho budoucí armády.

Nový stát byl vyhlášen zákonem Českého národního výboru dne 28. října 1918. Slovenské politické a veřejné autority se k nově vzniklému státu přihlásily 30. října tzv. Martinskou deklarací. Nově vzniklý stát sdružoval řadu národností (51% Češi, 14% Slováci, 23% Němci, 6% Maďaři, 4% Rusíni), které měly veškerá demokratická práva, vlastní školství a kulturu. Stát musel zpočátku řešit řadu problémů včetně intervence ze zahraničí a ubránit svoji existenci. Konečná hranice státu byla stanovena Pařížskou mírovou smlouvou v roce 1920.

Nově vzniklé Československo mělo neklidnou historii. Po počátečním rozkvětu přišla v roce 1938 Mnichovská dohoda a zabrání tzv. Sudet Německem. V roce 1939 se po okupaci staly Čechy a Morava součástí Německé říše a Slovensko si vytvořilo samostatný stát. Po 2. světové válce se v roce 1948 Československo dostalo do sféry vlivu tehdejšího Sovětského Svazu jako důsledek dohody mocností o poválečném uspořádání Evropy. V roce 1968 bylo Československo obsazeno vojsky tzv. "varšavské smlouvy". Ani po demokratické změně politického systému "sametovou" revolucí v roce 1989 nemělo federativní uspořádání státu dlouhé trvání a 31.12.1992 Československo stejně sametově zaniklo. Jeho nástupci se od 1.1.1993 staly Česká republika a Slovensko, kteří dále pokračují jako dva suverénní státy ve vzájemném přátelství a úctě.